ZOOM na pracę w SOSW nr 2

Drogi rodzicu,

jestem Psychologiem Ośrodka, dbam o jak najlepszy rozwój i samopoczucie naszych wychowanków. Zajmuję się diagnozą dzieci, prowadzę zajęcia specjalistyczne indywidualne i grupowe, rozwijające możliwości uczniów. Dodatkowo pasjonuję się i specjalizuję w psychoterapii, co daje mi możliwość udzielania wsparcia i pomocy.

Ważnym obszarem mojej pracy są badania psychologiczne i diagnoza.

Diagnoza jest bardzo ważna, służy poznawaniu potrzeb dzieci, ich możliwości, do uzyskania pomocy instytucji w procesach orzeczniczych, do celów konsultacji specjalistycznych oraz potrzeb szkolnych. Wykorzystuję profesjonalne testy psychologiczne badające poziom rozwoju procesów poznawczych, rozwój inteligencji, funkcje werbalne i niewerbalne dziecka, określające obszar emocjonalno-społeczny. Ponadto prowadzę wywiady, obserwacje, analizę dokumentacji medycznej, specjalistycznej, wykorzystuję inne narzędzia diagnostyczne dostosowane do wieku i rozwoju dziecka.

Trafna diagnoza to podstawowy krok w celu niesienia pomocy i dostosowania odpowiednich metod oddziaływań. W oparciu o wyniki badań i obserwacji pracownicy Ośrodka planują i realizują oddziaływania dydaktyczno-wychowawcze, wspierają mocne i usprawniają słabe strony dziecka. Wielospecjalistyczne poznanie wychowanków umożliwia również udzielanie wsparcia rodzicom w pełnieniu funkcji rodzicielskich oraz w trafnym zaspokajaniu potrzeb dziecka.

II

Kolejnym zakresem mojej pracy, są zajęcia indywidualne ukierunkowane na rozwój podstawowych funkcji poznawczych warunkujących sukces edukacyjny uczniów.

W atrakcyjnych formach, z wykorzystaniem ciekawych pomocy, dzieci mają możliwość usprawniać następujące obszary:

 • rozwój poznawczy (myślenie logiczne, przyczynowo-skutkowe, usprawnianie koncentracji uwagi, trening pamięci bezpośredniej i trwałej)
 • percepcja wzrokowa (rozwijanie spostrzegawczości, koordynacji wzrokowo-ruchowej i pamięci wzrokowej, wrażliwość na detale)
 • percepcja słuchowa (rozwijanie wrażliwości słuchowej, różnicowania dźwięków i koordynacji słuchowo-ruchowej)
 • rozwijanie zmysłu dotyku (doznania termiczne, struktury powierzchniowe)
 • rozwijanie zmysłu węchu (wrażliwość węchowa, rozpoznawanie zapachów, aromaterapia)
 • samodzielność (w zakresie samoobsługi )
 • duża i mała motoryka (rozwijanie sprawności ruchowej, manualnej, inteligencji kinestetycznej, orientacji przestrzennej oraz świadomość w schemacie własnego ciała)
 • rozwijanie kreatywności i zainteresowań.

III

Nieodłącznym elementem mojej pracy są zajęcia terapeutyczne. Polegają one na systematycznych spotkaniach, wspólnych rozmowach z uczniami, tworzeniu dobrej relacji i więzi zwiększające poczucie bezpieczeństwa i zaufania. Spełnienie tych warunków daje możliwość korygowania zaburzeń, rozwiązywania problemów, pokonywania trudności, z którymi zgłaszają się do mnie dzieci i młodzież. Terapia pozwala rozładować nagromadzone emocje, uspokoić się, znaleźć przyczynę zmartwień i uzyskać wsparcie. Poprzez rozmowy z psychologiem dzieci mogą analizować problemy i lęki, które je martwią. Najważniejsze jest jednak to, że terapia jest inwestycją w przyszłość, zmienia myślenie, zwiększa zasoby i umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

Korzyści odnoszone z zajęć terapeutycznych:

 • rozwój społeczny i emocjonalny (poprawa jakości relacji z innymi, poprawa komunikacji, rozwiązywanie konfliktów, wrażliwość emocjonalna i empatia, umiejętność stawiania zdrowych granic)
 • zmniejszenie poziomu lęku i smutku, lepsze samopoczucie na co dzień
 • zwiększenie samoświadomości (dziecko lepiej poznaje siebie jako indywidualność i jako osobę wśród innych ludzi)
 • umiejętność nazywania i wyrażania własnych potrzeb i emocji
 • rozwój zdolności regulowania emocji i radzenia sobie ze stresem (obniżanie napięcia mięśniowego i psychicznego, przekierowanie agresji, rozpoznawanie i ekspresja emocji)
 • zwiększanie poczucia własnej wartości oraz poziomu samooceny i samoakceptacji
 • budowanie poczucia sprawczości i wiary w swoje możliwości
 • ustanie/zmniejszenie objawów psychosomatycznych.

W moich działaniach koncentruję się nie tylko na potrzebach wychowanków, ale udzielam też wsparcia rodzicom/opiekunom uczniów. Pomagam rodzicom w rozwiązywaniu pojawiających się problemów, przekazuję informacje dotyczące funkcjonowania dziecka oraz daję wskazówki związane z procesem wychowawczym do wdrażania w warunkach domowych. Zachęcam rodziców do współpracy w oddziaływaniach na rzecz dziecka oraz rozwoju umiejętności wychowawczych. Na terenie Ośrodka rodzice mogą liczyć na profesjonalną diagnozę psychologiczną i wydanie opinii potrzebnych w postępowaniach orzeczniczych, rehabilitacyjnych i leczniczych, konsultacje, rozmowy wspierające oraz psychoedukację.

Rodzicu, zachęcam do zaglądania tu i kontaktu indywidualnego.

Psycholog Ośrodka,

mgr Natalia Tymec