Współpraca

Realizacja w ciekawej formie wielu zadań  Ośrodka wymaga współpracy z różnymi instytucjami  i organizacjami.  

Główne cele podejmowanych wspólnie działań to:

 • integracja niepełnosprawnych wychowanków ze społeczeństwie,
 • udział dzieci i młodzieży w życiu społeczności lokalnej,
 • lepsza orientacja i swoboda w funkcjonowaniu uczniów w środowisku lokalnym,
 • zwiększanie wiedzy o otoczeniu, okolicy i świecie,
 • rozwijanie uzdolnień i zainteresowań,
 • właściwe zagospodarowanie czasu wolnego uczniów,
 • podnoszenie samooceny wychowanków, wyjście z roli „ biednego i biernego inwalidy – potrzebującego wsparcia w każdej sytuacji”,
 • kształtowanie pozytywnych postaw wobec aktywności; rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości,
 • zachęcanie do podejmowania działań na rzecz innych osób i środowisk,
 • budowanie u wychowanków spójnego systemu wartości opartego o akceptację i solidarność z drugim człowiekiem oraz społecznością,
 • upowszechnianie manualnych środków komunikacji,
 • promowanie zachowań proekologicznych,
 • profilaktyka uzależnień i wychowawcza,
 • wzbogacanie wyposażenia Ośrodka,
 • uatrakcyjnianie procesu edukacyjnego, realizacja podstawy programowej,
 • rozwijanie kształcenia zawodowego, wykorzystanie w praktyce nabytej w szkole wiedzy i umiejętności,
 • promowanie zdrowego trybu życia i dbałości o kondycję fizyczną i psychiczną,
 • wprowadzanie uczniów w świat kultury i sztuki,
 • budowanie tożsamości kulturowej, narodowej, regionalnej,
 • pomoc socjalna dla uczniów,
 • wymiana doświadczeń edukacyjnych, wzbogacanie warsztatu pracy nauczycieli,
 • promowanie miasta i okolic oraz naszej Ojczyzny.

 

Poniżej omówiona jest krótko współpraca z wybranymi podmiotami.

Nasi przyjaciele z sąsiednich Gmin.

 W 2012 roku nawiązana została współpraca Ośrodka z panią Bożeną Łoś (Posada Rybotycka) oraz państwem Urszulą i Tomaszem Szybiak (Gruszowa), działającymi w Kole Gospodyń Wiejskich w Rybotyczach. Współpraca ta trwa do dziś. W ramach wspólnych działań ze środowiskiem lokalnym, integracji uczniów niesłyszących ze słyszącymi rówieśnikami i poznawania okolic Przemyśla odbyły się ogniska połączone z rozgrywkami sportowymi, kuligi, wycieczki krajoznawczo – dydaktyczne:

 • na Kopystankę (najwyższe wzniesienie Pogórza Przemyskiego),
 • do Cerkwi Obronnej w Posadzie Rybotyckiej,
 • na Cmentarz Żydowski w Rybotyczach,
 • do gospodarstwa agroturystycznego w Gruszowej.

Uczniowie szkół w Huwnikach i Rybotyczach zapraszani są co roku na Jasełka w wykonaniu naszych wychowanków, stwarza to okazję do wzajemnego poznania, urealniania obrazu osób niesłyszących oraz uwrażliwiania na potrzebę integracji.

Państwa Szybiak przekazują również środki finansowe, w ubiegłym roku szkolnym zostały między innymi wykorzystane na pokrycie kosztów wyjazdu naszej młodzieży na występ z Jasełkami do Ustrzyk Górnych.

Od 16 lat współpracujemy ze Szkołą Podstawową w Lesznie oraz Stowarzyszeniem na rzecz rozwoju Leszna. Nasi wychowankowie co roku jeżdżą do Leszna na „Mikołajki”, najczęściej przygotowują występ artystyczny, dzieci otrzymują prezenty, jest wspólny poczęstunek i zabawy. Dzięki realizowanemu przez Stowarzyszenie projektowi „Z Kulturą na Ty” nasi uczniowie razem z rówieśnikami z Leszna uczestniczyli w wyjazdach do Rzeszowa: do Teatru „Maska”, do Filharmonii, do Muzeum Dobranocek. W Ośrodku organizujemy dla przyjaciół z Leszna spotkanie świąteczne połączone z wystawieniem Jasełek oraz zapraszamy na zawody sportowe w ramach cyklicznych spotkań z okazji Dnia Dziecka.

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Przemyślu.

Współpraca z PPP w Przemyślu dotyczy w szczególności postępowania orzeczniczego

i wydawania opinii. Specjaliści z Ośrodka przeprowadzają badania, formułują opinie dla potrzeb PPP. Pomagają rodzicom w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji i wypełnianiu wniosków (szczególnie rodzicom, którzy są osobami niesłyszącymi).

Pracownicy Poradni prowadzą szkolenia Rady Pedagogicznej; jeżeli jest taka potrzeba uczestniczą w spotkaniach Zespołów opracowujących  wielospecjalistyczne oceny funkcjonowania uczniów oraz Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne. Specjaliści mogą korzystać ze spotkań grupy super wizyjnej oraz indywidualnych konsultacji z P. Dyrektor Poradni i innymi pracownikami. Pracownicy Ośrodka biorą udział w szkoleniach i konferencjach organizowanych przez Poradnię.

 

PFRON -Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Wzajemne korzyści odnosimy również ze współpracy z PFRON Oddział Podkarpacki. W 2016 r. ze środków Funduszu zakupiony został dziewięcioosobowy Bus Ford na potrzeby uczniów Ośrodka. Również część działań SWN finansowana jest dzięki PFRON. Natomiast Ośrodek promuje działalność Funduszu wspiera upowszechnianie programów PFRON realizowanych przez instytucje samorządowe m. in. „Aktywny samorząd” – Moduł II i Moduł III, „Likwidacja barier w komunikowaniu się”, pracownicy przekazują informacje wychowankom i ich rodzicom, pomagają w przygotowaniu wniosków i uzupełnianiu dokumentacji. Oddelegowane osoby uczestniczą w organizowanych przez PFRON konferencjach, pełnią też rolę tłumaczy na tych spotkaniach .

 Zakład Karny w Przemyślu – współpraca rozpoczęła się od remont pomieszczenia i wyposażenie siłowni dzięki dofinansowaniu  Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa; obecnie z siłowni korzystają pracownicy zakładu karnego oraz wychowankowie Ośrodka. Zaprosiliśmy grupę więźniów na występ Jasełkowy przedstawiany przez wychowanków Ośrodka. Osadzeni pracują na terenie Ośrodka, wykonując prace konserwatorskie.

Dzięki tej współpracy wzbogaciła się baza Ośrodka, uczniowie mogą trenować na siłowni, mogą przekonać się jakimi osobami są osoby pozbawione wolności i jak przebiega resocjalizacja.

Inne przedsięwzięcia realizowane ze społecznością lokalną:

 1. Utworzenie „Wielopokoleniowego parku rozrywki” w ramach projektów obywatelskich (zbieranie głosów poparcia, udział w pracach, opieka nad terenem Parku).
 2. Udostępnianie świetlicy wychowankom przedszkole z ul. Szymanowskiego, zapraszanie ich na występy.
 3. Współpraca z Audiofonem (firma zajmująca się badaniem i protezowaniem słuchu), organizacja konferencji na temat metod diagnozowania i protezowania słuchu.
 4. Od 2014 r. Opieka nad odrestaurowanymi nagrobkami na Cmentarzu Głównym w Przemyślu. Renowacja nagrobków została przeprowadzona przez Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu ze środków zbieranych podczas kwesty w dniach Wszystkich Świętych. Młodzież z naszego Ośrodka opiekuje się grobem Eleonory Hild de Hildebrand (kw. 18).
 5. Przystąpienie wychowanków do projektu stowarzyszenia „Róża Wiatrów” – „Niepełnosprawni na lądzie – pełnosprawni na wodzie”. Możliwość zainteresowania uczniów żeglarstwem, udział w wycieczce na Solinę (połączonej z rejsem żaglówkami), udział w szkoleniu żeglarskim, pływanie kajakami po Sanie, trening żeglarski na starorzeczu.

 

Organizacja zajęć profilaktycznych we współpracy ze służbami i instytucjami.

Realizując zadania wychowawczo-profilaktyczne od lat wspieramy się pracownikami i funkcjonariuszami różnorodnych instytucji. Najczęstszą formą współpracy jest zapraszanie przedstawicieli na spotkania z wychowankami albo w poszczególnych klasach, dla uczniów poszczególnych szkół lub też dla wszystkich wychowanków.

 1. Straż Miejska (spotkanie na tematy związane z bezpieczeństwem, zachowaniami zagrażającymi, obowiązujących przepisów porządkowych oraz na temat pracy straży miejskiej).
 2. Komenda Miejska Policji (zapobieganie niedostosowaniu społecznemu, odpowiedzialność prawna, dopalacze, narkotyki, bezpieczeństwo w Internecie i zagrożenia związane z korzystaniem z TIK, bezpieczeństwo na drodze – pasażerów i uczestników ruchu), dzieci i młodzież miały również okazję odwiedzić Komendę oraz zapoznać się ze specyfiką pracy Policji, najmłodsi wychowankowie kilkukrotnie uczestniczyli w imprezie organizowanej z okazji Dnia Dziecka. Spotkanie szkoleniowe Rady Pedagogicznej Ośrodka oraz dla rodziców. Nasi pracownicy służą pomocą w charakterze tłumaczy języka migowego.
 3. Miejski Ośrodek Zapobiegania Uzależnieniom (uzależnienia od środków psychoaktywnych – używki, dopalacze, leki, narkotyki, uzależnienia behawioralne).
 4. Szpital psychiatryczny w Żurawicy (funkcjonowanie i zadania Oddziału Uzależnień oraz konsekwencje uzależnienia od narkotyków i stosowania dopalaczy).
 5. Straż Pożarna (praca i zadania strażaków, zagrożenie zatruciem tlenkiem węgla, zachowanie się w zadymionym pomieszczeniu, ewakuacja).

 

Dzielenie się wiedzą.

W Ośrodku systematycznie odbywają się praktyki zawodowe dla studentów kierunku pedagogika specjalna z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie oraz Kolegium Nauczycielskiego w Gliwicach.

Odwiedzają nas też uczniowie okolicznych szkół podstawowych (nr 15, nr 11) celem zapoznania się z funkcjonowaniem Ośrodka, a w szczególności z manualnymi sposobami komunikacji.

Nasi surdopedagodzy prowadzą zajęcia rewalidacji indywidualnej w innych szkołach na terenie miasta i Gminy – spotykają się z Radami Pedagogicznymi, pomagają w dostosowaniu pracy nauczycieli do potrzeb dziecka niesłyszącego lub słabosłyszącego.

Zakład Karny w Medyce (prowadzenie przez specjalistów Ośrodka szkoleń dla pracowników zakładu karnego  na temat: „Rodzaje niepełnosprawności i ich charakterystyka, niepełnosprawni w izolacji penitencjarnej”.

 

Organizacja i udział w imprezach środowiskowych.

 1. „Jasełka” wystawiane przez wychowanków dla wszystkich Przyjaciół Ośrodka, spotkania Wielkanocne (przedstawienie – Pasja, wspólne śniadanie wielkanocne z zaproszonymi gośćmi).
 2. Dzień Sportu współpraca z Zespołem Szkół w Wyszatycach – szkoła podstawowa; wspólne zawody, mecze, gry, zabawy naprzemiennie na terenie obu placówek (wymiana prezentów, słodyczy).
 3. Przemyska Kongregacja Kupiecka – udział najmłodszych wychowanków w imprezie charytatywnej z okazji Dnia Dziecka (od sześciu lat corocznie grupa ok. 20 uczniów), organizowaliśmy nasze stoisko na imprezie m.in. organizacja badania słuchu.
 4. Impreza Mikołajkowa (prezenty od uczniów II LO w Przemyślu).
 5. Zjazdy absolwentów Ośrodka oraz inne imprezy dla dorosłych osób Głuchych przy współpracy z PZG koło Przemyśl.
 6. „Dzień Głuchego”, wizyty gości z innych miast i państw – wsparcie POSiR Przemyśl (symboliczne opłaty za korzystanie z toru saneczkowego).
 7. Happening „Zamieniamy makulaturę, szkło, plastiki i elektrośmieci na witaminy dla młodzieży i dzieci” – impreza organizowana przez Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Region; przez cały rok szkolny (nie akcyjnie) segregujemy śmieci, zbieramy elektrośmieci w środowisku lokalnym z różnych źródeł m.in. za pośrednictwem rodziców; udało nam się kilkakrotnie zdobyć 1 i 2 miejsca w tym przedsięwzięciu.
 8. „Dzień Dziecka” organizowany na terenie Ośrodka dla dzieci z dzielnicy.

Pomoc dla wychowanków Ośrodka

 1. Działania Koła TPD – wsparcie dla poszczególnych uczniów oraz przedsięwzięć grupowych.
 2. Fundusz „Surdopedagodzy swoim uczniom” – pomoc finansowa jednorazowa i systematyczna.
 3. Ośrodkowe Koło Caritas – w ramach wolontariatu m.in. zbieranie środków na pomoc dla uczniów szkół Ośrodka.
 4. Prezenty świąteczne od klubu kibiców Polonii, od kilku lat udział przedstawicieli kibiców w spotkaniu Jasełkowym.
 5. Wsparcie finansowe Banku PBS – dofinansowanie realizacji różnorodnych przedsięwzięć.
 6. Współpraca z GOPS, MOPS i PCPR – przekazywanie rodzicom informacji na temat dostępnych form pomocy, wnioskowanie o wsparcie np. dofinansowanie wyżywienia, wymiana informacji o uwarunkowaniach środowiskowych, interwencje (Niebieska Karta, poprawa warunków życiowych), kontakty i wydawanie opinii w związku ze sprawowaniem pieczy zastępczej.

 

Projekty edukacyjne.

 1. Współpracy ze środowiskiem lokalnym wymagają również realizowane w Ośrodku programy Erasmus Plus (wcześniej 2 projekty Comenius), wymiana doświadczeń z Ośrodkiem dla niesłyszących w RPA – organizacja wizyt i wyjazdów, wsparcie od władz miasta, promocja Przemyśla.
 2. Wektor Consulting (Wbrew barierom i granicom, staż zawodowy dla osób z wadą słuchu) w roku 2016 grupa absolwentów uczestniczyła w stażu zawodowym we Francji.
 3. W ramach EFS realizujemy projekt „Mobilność edukacyjna szansą dla uczniów SOSW nr 2 w Przemyślu” – staż zawodowy we Włoszech (listopad 2018 r.), współorganizatorem jest „ADAVA MOBILITY CENTER” w Aosta – Włochy oraz w Grecji w miejscowości  Neos Panteleimonas (listopad 2019 r.).
 4. Wychowankowie Ośrodka co roku wyjeżdżają na zawody i konkursy przedmiotowe organizowane w innych Specjalnych Ośrodkach dla niesłyszących i słabosłyszących, w związku z tym również sami jesteśmy organizatorami podobnych przedsięwzięć. Ostatnio w 2017 r. gościliśmy uczestników Ogólnopolskiego Konkursu Odczytywania Mowy z Ust z całej Polski. Przygotowanie i przeprowadzenie takiej imprezy, to bardzo duży wysiłek i wymaga współpracy wielu osób. Korzystamy wtedy ze wsparcia władz miasta, naszych stałych przyjaciół oraz szukamy nowych podmiotów chętnych do udzielenia nam wsparcia w różnorodnej formie (fundowanie nagród, darmowe wstępy, przekazanie produktów spożywczych itp.).
 5. We współpracy z eMPCem cykl zajęć dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum na temat ciepła systemowego.
 6. Zakład Usprawniania Leczniczego – wymiana informacji, wspólne działania terapeutyczne, uzgadnianie spójnych kierunków oddziaływań

 

Współpraca z Kościołem.

Przyjacielem Ośrodka jest Jego Eminencja Arcybiskup Adam Szal, który systematycznie odwiedza Ośrodek (spotkania opłatkowe i Wielkanocne), udziela naszym wychowankom sakramentów Pierwszej Komunii Św. i Bierzmowania; przeniósł do sąsiadującej z Ośrodkiem parafii pod wezwaniem św. Jana z Dukli – duszpasterstwo głuchych.

Ośrodek przyjmuje natomiast  pielgrzymów,  gościł spotkania Apostolskiego Ruchu Młodzieży oraz stypendystów „Dzieła nowego tysiąclecia”.

W Ośrodku działa Koło Caritas.

 

Pracodawcy – praktyki zawodowe:

W związku z prowadzonym w Ośrodku kształceniem zawodowym placówka współpracuje z pracodawcami, w ostatnim okresie były to firmy:

 • „Trojka”,
 • Pizzeria „Ramzes”,
 • Spółdzielnia socjalna „Pasja”,
 • „Infores”,
 • „Komputronik”
 • „Hensfort”

Możliwość zetknięcia się uczniów z codzienną pracą, poznania funkcjonowania zakładów pracy na rynku lokalnym oraz wykorzystania nabytych w szkole umiejętności jest bezcenna. Pracodawcy chwalą naszych wychowanków i chętnie przyjmują ich na praktyki.

 

SWN – Stowarzyszenie Wspierania Niesłyszących

Najbogatszy zakres współpracy Ośrodek prowadzi ze Stowarzyszeniem Wspierania Niesłyszących.

Wspólne działania to  między innymi finansowanie przez SWN popołudniowych zajęć dodatkowych dla wychowanków Ośrodka.

Projekty realizowane na terenie Ośrodka dzięki działalności Stowarzyszenia to:

Projekt „Jestem aktywny” obejmował:

 • zajęcia świetlicowe – gry zręcznościowe, zajęcia ruchowo – rekreacyjne „Chcę być sprawny, trening fitness”,
 • zajęcia kulinarne – „Młody kucharz”,
 • „Moje pierwsze prawo jazdy” ( nauka jazdy na rowerze i skuterze),
 • zajęcia „Młody Majsterkowicz”.

 

Projekt „Centrum rozwoju osobistego osób niepełnosprawnych” realizowany poprzez:

 • zajęcia “Rozwój Sprawności Językowej”,
 • „Komputer oknem na świat”- rozwój kompetencji w zakresie TIK,
 • „Już pływam” (zajęcia na basenie),
 • klub sportowy „Niedźwiadek” (zajęcia dla dorosłych osób niesłyszących),
 • dofinansowanie działalności Teatrzyku „Pinokio”.

 

Projekt „Wspieranie rozwoju samodzielności osób niepełnosprawnych” obejmujący:

 • zajęcia “Rozwój Sprawności Językowej”,
 • „Komputer oknem na świat” – rozwój kompetencji w zakresie TIK,
 • „Już pływam”- zajęcia na basenie,
 • działania Teatrzyku „Pinokio”,
 • „Jestem sprawny” – popołudniowe zajęcia sportowe dla wychowanków: tenis stołowy, koszykówka, siatkówka,
 • „Terapia Tańcem”.

Dzięki współpracy z SWN wychowankowie Ośrodka mogą korzystać do tej pory z wyposażenia zakupionego w latach 2015-2016: rowery 25 szt., sprzęt nagłaśniający, lampa sceniczna, gry PS 4, Xbox, „piłkarzyki”, suchy basen z piłeczkami, sanki, krzesła, komputery i drukarki,