Ważne dokumenty

Ważne dokumenty

 1. Wizja Ośrodka
 2. Misja Ośrodka
 3. STATUT_SOSW2_2021-11-15

Procedury

 1. Procedury regulujące organizację pracy Ośrodka
 2. Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach kryzysowych
 3. Procedury reagowania w przypadku zagrożeń bezpieczeństwa cyfrowego
 4. Procedury reagowania w przypadku zagrożeń zewnętrznych
 5. Wtargnięcie napastnika
 6. Zasady zabezpieczenia prywatnego sprzętu elektronicznego

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna

 1. Strategia działań wychowawczych i zapobiegawczych
 2. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 3. Ramowy plan działań wobec wychowanków wymagających szczególnych działań terapeutyczno-wychowawczych (uczniów sprawiających problemy wychowawcze, w tym agresywnych)
 4. Procedury postepowania nauczycieli w sytuacjach kryzysowych

Dokumenty 2021/2022

 1. Diagnoza czynników chroniących i ryzyka na terenie placówki 09.2021 
 2. Harmonogram uroczystości i działań okolicznościowych w SOSW nr 2021-2022
 3. Plan działań profilaktyczno-wychowawczych 2021-2022
 4. Program Wychowawczo-Profilaktyczny 2021-2022

Ewaluacja wewnętrzna

 1. Podsumowanie wyników ewaluacji – styczeń 2020
 2. Założenia ewaluacji wewnętrznej – styczeń 2020
 3. Ewaluacja wew. raport – czerwiec 2020
 4. Ewaluacja wew. – styczeń 2021 wnioski i rekomendacje

Dokumenty ogólne

 1. Konwencja o prawach dziecka
 2. Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych
 3. Niebieska Karta
 4. Ustawa o równym traktowaniu