Świetlica

Świetlica szkolna pełni funkcję opiekuńczą oraz dydaktyczno – wychowawczą.

Opieką otaczamy uczniów klas I-III szkoły podstawowej, jak również uczniów klas starszych.

Dziecko może uczęszczać do świetlicy po wypełnieniu przez rodzica wniosku zapisu.

Celem działalności jest zapewnienie opieki uczniom po zajęciach lekcyjnych w bezpiecznym i miłym otoczeniu poprzez stworzenie warunków do wypoczynku, rozwijanie zainteresowań, odrabianie prac domowych.

Szczególną uwagę na zajęciach świetlicowych zwracamy na kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej.

Dbamy również o wdrożenie dzieci do przestrzegania zasad zachowania się podczas pobytu w świetlicy.

Wdrażamy do utrzymania porządku w czasie zajęć i zabaw. Do realizacji swoich zadań świetlica dysponuje różnorodną bazą materiałową m.in.: posiada TV, zabawki, szeroki wybór gier edukacyjnych i zręcznościowych a także szereg pomocy, które pozwalają rozwijać umiejętności plastyczne i twórcze dzieci oraz ich sprawność manualną.

Nad prawidłowym przebiegiem planu pracy świetlicy z uwzględnieniem zajęć tematycznych czuwa wychowawca.

Realizacja zamierzonego planu dokumentowana jest w dzienniku zajęć świetlicowych, w których również odnotowywana jest frekwencja uczestników zajęć.

Wychowawca w swojej pracy kładzie szczególny nacisk na zaspokojenie szeroko rozumianych potrzeb dziecka, nie tylko tych biologicznych czy psychicznych, ale również społecznych. Pomocą  przy realizacji zadań jest systematyczny kontakt z rodzicami i nauczycielami.

Godziny otwarcia:

Poniedziałek – Czwartek: 13.00 – 16.00

Piątek: 12.00 – 15.00