Pedagodzy uczniom

Fundusz „Surdopedagodzy swoim uczniom”.

W roku szkolnym 2008/2009 w naszym Ośrodku członkowie Rady Pedagogicznej powołali Fundusz „Surdopedagodzy swoim uczniom”. Pracownicy dostrzegają codzienne potrzeby wychowanków i starają się je zabezpieczać w jak najszerszym zakresie.

Zależy nam by uczniowie nie czuli się gorsi, aby mogli brać udział we wszystkich działaniach i przedsięwzięciach (czy będzie to wyjazd zagranicę, czy wyjście do kina) niezależnie od sytuacji materialnej konkretnej rodziny.

Liczy się wrażliwość i czujność – umiejętność zauważenia czego brakuje konkretnej osobie. Bardzo ważna jest też  delikatność i dyskrecja, staramy się udzielać pomocy tak by uczeń czuł się w tej sytuacji dobrze. Celem działalności utworzonego Funduszu jest wsparcie materialne wychowanków będących w trudnej sytuacji życiowej.

Ze zgromadzonych środków dofinansowane mogą być również wszelkie prowadzone w Placówce działania typu: wycieczki, konkursy, zawody sportowe, uroczystości, imprezy okolicznościowe, materiały dydaktyczne oraz inne. Fundatorem pomocy są pedagodzy zatrudnieni w Ośrodku, deklarujący miesięczną składkę celową w dowolnej wysokości (5,10,15 zł). 

Zgromadzone przez pedagogów fundusze są rozdysponowywane w zależności od posiadanych środków i potrzeb. Wypłacane są w formie pomocy finansowej jednorazowej lub systematycznej; zwykle przyznawane są na konkretny cel lub w formie comiesięcznej wypłaty określonej kwoty.

Pomoc przyznaje Kapituła w trzyosobowym składzie ustalanym na początku każdego roku szkolnego przez Radę Pedagogiczną Ośrodka. Wnioski o przyznanie pomocy mogą składać wszyscy pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w Ośrodku, w dowolnym terminie, po rozpoznaniu sytuacji ucznia.

Wnioski są rozpatrywane i realizowane na bieżąco. Przyznana pomoc jest szybko przekazywana bezpośrednio wychowankom lub pracownikowi pedagogicznemu odpowiedzialnemu za realizację konkretnego działania. 

Ze środków Funduszu opłacane  są m.in. wizyty u lekarza, leczenie stomatologiczne, zakup leków, udział w balu maturalnym; kupowane  są buty, odzież, środki higieny osobistej, naprawiane okulary, aparaty słuchowe.

Dofinansowywane są różnego rodzaju przedsięwzięcia organizowane dla uczniów np. spotkania Opłatkowe, śniadania Wielkanocne, udział wychowanków w zawodach sportowych, konkursach przedmiotowych, wycieczkach, w lekcjach muzealnych, wyjazdach do kina. Corocznie fundowane są również upominki  dla wyróżniających się uczniów na zakończenie roku szkolnego.

W projekcie tym chodzi głównie o codzienne życie uczniów, o zabezpieczenie ich podstawowych potrzeb, ale również o ich rozwój, o to by przez aktywność budowali poczucie własnej wartości, a jednocześnie potrafili korzystać z ofiarowanej pomocy.

 

Aktualny Skład Kapituły Funduszu „Pedagodzy Uczniom”

– mgr Elżbieta Kikiela

– mgr Elżbieta Stadnik

– mgr Julitta Tymczyszyn

Regulamin Funduszu Pedagodzy Uczniom

Wniosek_Fundusz_Pedagodzy_Uczniom od 09.2022