Pomoc Marii Teresy Wolfs

Pomoc Marii Teresy Wolfs

    Działalność Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 im. dra Janusza Korczaka w Przemyślu wspierana jest przez wielu Przyjaciół. Jedną z osób szczególnie zasłużonych dla naszej placówki jest Pani Marie -Terese Wolfs.

Uczniowie i ich rodzice oraz wszyscy pracownicy jesteśmy wdzięczni Pani Wolfs za wielką pomoc oraz stałe zainteresowane losem niepełnosprawnych wychowanków. Cieszy nas bardzo zrozumienie dla codziennych problemów związanych z edukacją specjalną oraz okazywane nam zaufanie i docenienie podejmowanych przez nas wysiłków na rzecz wychowanków Ośrodka.

Pani Marie Therese Wolfs  urodziła się w 1941 r. w Belgii. Była nauczycielką Szkoły Podstawowej dla dzieci specjalnej troski w Crainhem koło Brukseli. Działała w katolickiej organizacji charytatywnej „Kościół w potrzebie”, a od 1981 r. zaangażowała się w pracę Komitetu Pomocy Polakom „Solidarite Nationale Belgo – Polonaise”. Od 1986 r. współpracowała z Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym dla dzieci głuchych i niedosłyszących w Przemyślu organizując przedsięwzięcia pomocy medycznej i materialnej wychowankom. Wielokrotnie organizowała wyjazdy grupy dzieci z przemyskiego Ośrodka na 3 tygodniowe wczasy lecznicze, jak również przyjazdy grup lekarzy z Belgii do Przemyśla, którzy przebadali wszystkich wychowanków Ośrodka oraz grupę dzieci z terenu Polski. Lekarze belgijscy przeprowadzili w przemyskim szpitalu zabiegi operacyjne w wyniku których dwoje dzieci odzyskało słuch. Około 70 dzieci otrzymało aparaty słuchowe i indywidualne wkładki uszne. Dzięki finansowaniu belgijskiej organizacji charytatywnej zakupiony został bus marki Ford dla potrzeb  SOSW nr 2 w Przemyślu. Uchwałą Nr 30/92 z dnia 9 maja 1992 r. Rada Miejska Przemyślu nadała Marie Therese Wolfs tytuł Honorowego Obywatela Miasta Przemyśla w uznaniu zasług za działalność Komitetu Pomocy Polakom „Solidarite Nationale Belgo – Polonaise” na rzecz niesienia pomocy dzieciom specjalnej troski w Polsce. Na wniosek wychowanków naszego Ośrodka została również kawalerem „Orderu uśmiechu”.

Przez kilka lat działalność Pani Marie Therese Wolfs skoncentrowała się na pomocy innym placówkom oświatowym i medycznym z terenu województwa podkarpackiego m.in. w Sanoku.

Ponowne ożywienie współpracy ze społecznością Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 im. dra Janusza Korczaka w Przemyślu nastąpiło w 2016 r. Pani Marie Therese Wolfs wraz z mężem odwiedziła Ośrodek i zainteresowała się aktualną sytuacją Placówki oraz  potrzebami wychowanków.

Pomoc finansowa przekazana przez Marie Therese Wolfs na rzecz Ośrodka w latach 2016 -2020 to suma: 156 190,00 złotych.

02.06.2016 r. – 4 220,00 zł.

09.11.2016 r. – 42 447,00 zł

12.06.2018 r. –  31 418,25 zł

12.09.2018 r. – 46 898,02 zł

21.06.2019 r.- 15 043,32 zł

21.02.2020 r. – 20 383,61 zł

Pierwsze środki wykorzystane zostały na poprawę warunków pracy z najmłodszymi podopiecznymi objętymi wczesnym wspomaganiem rozwoju. Środki zostały wykorzystane na zakup niezbędnego wyposażenia i pomocy dydaktycznych. Były to: kolorowy stolik, tablica  i półka wprowadzająca radosną atmosferę do sali, w której prowadzone są zajęcia; 40 – calowy telewizor, który jest oknem na świat bajek, filmów oraz programów edukacyjnych i może też być wykorzystywany jako monitor komputerowy; zjeżdżalnia wewnętrzna – sposób na bezpieczną zabawę i aktywność ruchową niezależnie od pogody; terapeuci są szczególnie zadowoleni z zakupionych pomocy wzbudzających zainteresowanie dzieci i pobudzających ich ciekawość poznawczą (układanki, dobieranki, puzzle rozwijające podstawowe procesy intelektualne; pomoce kształtujące sprawność manualną i koordynację wzrokowo-ruchową). Nasze wyposażenie wzbogaciło się o narzędzia pracy logopedycznej i surdopedagogicznej. Wszystkie pomoce posłużyły uatrakcyjnieniu zajęć, pomagają skupić uwagę dzieci, zapewniają interesującą, zabawową formę uczenia się.

Kolejny realizowany projekt to doposażenie sal nowo utworzonych w Ośrodku grup przedszkolnych. Ze środków zebranych w Belgii przez Panią Marie Therese oraz jej współpracowników zakupiono 5 laptopów zapewniających możliwość indywidualnego wykonywania ćwiczeń usprawniających, przedszkolaki mogą korzystać z gier dydaktycznych, materiałów audio-wizualnych; na miarę swoich potrzeb i możliwości uczą się rozważnego posługiwania się Technikami Informacyjno-Komunikacyjnymi. Największą nowością i atrakcją jest zakupiona podłoga interaktywna z rzutnikiem zawierającym ponad 30 gier i zabaw edukacyjnych. Podejmowane w czasie zajęć działania usprawniają procesy poznawcze, rozwijają funkcjonowanie dzieci w wielu sferach, stwarzają okazję do działań wychowawczych oraz wbrew obiegowym opiniom związane są z aktywnością ruchową. Radość dzieci z udziału w zajęciach z wykorzystaniem nowoczesnych technologii jest wielka.

Fundusze przekazane przy okazji kolejnej wizyty sponsorów zostały wykorzystane na wyposażenie sali lekcyjnej przeznaczonej dla tworzonej klasy dla dzieci z autyzmem (kolorowe meble i ciekawe pomoce dydaktyczne).

W 2019 r. przekonaliśmy naszą Przyjaciółkę do sfinansowania kosztownego przedsięwzięcia – utworzenia nowoczesnej „pracowni ceramiki”, która jest bardzo atrakcyjną formą pracy rewalidacyjnej i terapeutycznej dla wychowanków Placówki.

Z pracowni tej korzystają nie tylko nasi uczniowie, ale również zapraszamy na zajęcia zaprzyjaźnionych szkół z terenu miasta i powiatu.

Ostatni zrealizowany projekt to utworzenie Sali Integracji Sensorycznej. Głównym celem prowadzonych w niej zajęć jest stymulowanie wszechstronnego rozwoju wychowanków, a w szczególności usprawnianie poznania wielozmysłowego. Zakupione pomoce i wyposażenie są wykorzystane w czasie zajęć ruchowych, stymulujących zmysły oraz kształtujących integrację polisensoryczną.

Dzięki zaangażowaniu  Pani Marie -Terese Wolfs w ostatnich latach bardzo wzbogaciło się wyposażenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 im. dra Janusza Korczaka w Przemyślu. Wszystkie zakupione pomoce i utworzone sale umożliwiają wypełnianie zadań służących wspomaganiu wszechstronnego i harmonijnego rozwoju wychowanków na miarę indywidualnych możliwości oraz wyrównywaniu i kompensowaniu dysharmonii rozwojowych, korygowaniu zaburzonych funkcji.

Atrakcyjna forma zajęć możliwa dzięki zastosowaniu wzbudzającym zainteresowanie pomocom oraz wykorzystanie technologii informatycznych wpływa motywująco i zwiększa zaangażowanie uczniów w prowadzone ćwiczenia.

Realizowane z wykorzystaniem różnorodnych pomocy cele to:

 • Usprawnianie funkcjonowania zmysłów.
 • Rozwijanie sprawności komunikacyjnej.
 • Wzbogacanie zasobu słownictwa (czynnego i biernego),
 • Usprawnianie motoryki małej i koordynacji ruchów.
 • Stymulowanie rozwoju poznawczego.
 • Rozwijanie spostrzegawczości.
 • Doskonalenie koncentracji uwagi i pamięci.
 • Kształcenie zdolności analizy i syntezy wzrokowej.
 • Doskonalenie umiejętności logicznego myślenia.
 • Wzbogacanie wiedzy o świecie.
 • Rozwijanie umiejętności społecznych
 • Zapoznanie z zasadami udzielania pierwszej pomocy.

            Dzięki takim osobom, jak Pani Wolfs wiemy, że są wokół nas (blisko, ale też dalej – we wspólnej Europie) wspaniali ludzie, że można liczyć na ich wsparcie i troskę. Przekazane fundusze sprawiły, że nasi wychowankowie mogą rozwijać się w naprawdę stymulujących warunkach. Wrażliwość na problemy innych, empatia i chęć dzielenia się wnosi w życie potrzebujących dobro i radość. Ofiarowana Ośrodkowi pomoc widoczna jest na każdym kroku, z dumą opowiadamy odwiedzającym nas gościom ile zawdzięczamy „Naszej Pani Teresie”. Wiemy, że zdobycie środków finansowych wymaga dużego wysiłku i zaangażowania. Myślimy ze wzruszeniem o Pani Teresie, jej mężu i wszystkich osobach, które nie są obojętne na potrzeby niepełnosprawnych dzieci i młodzieży. Bardzo cenimy postawę i działania Pani Marie -Terese Wolfs i staramy się wyrazić Jej swoją wdzięczność – wnioskowaliśmy w 2020 roku o przyznanie nagrody Podkarpackiego Kuratora Oświaty „Złoty Prym” promującej i upowszechniającej działania  tworzące optymalne warunki realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej, zapewniających każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, podnoszących jakość pracy szkoły lub placówki i jej rozwój organizacyjny. Niestety pandemia uniemożliwiła osobiste wręczenie nagrody Pani Teresie, mamy jednak nadzieję, że za jakiś czas będziemy razem świętować to wyróżnienie.

Przedszkole dla dzieci niesłyszących i autystycznych w PrzemyśluW dniu 4 marca 2021 r. w Sali Kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom Wojewódzkich Konkursów Podkarpackiego Kuratora Oświaty „Nauczyciel Wychowujący do Wartości” oraz „Złoty Prym” – edycja IV za rok szkolny 2019/2020. Nagrody wręczyła Pani Małgorzata Rauch – Podkarpacki Kurator Oświaty. Dyrekcja naszego Ośrodka – pan Zbigniew Berestecki oraz pani Elżbieta Stadnik mieli zaszczyt wzięcia udziału w tej szczególnej uroczystości. Pan Dyrektor przyjął na swoje ręce „Złotego Pryma” dla Pani Marie Therese Wolfs – wieloletniego i serdecznego przyjaciela naszego Ośrodka. Ofiarodawczyni w przeciągu czterech lat przekazała ok. 200 tysięcy złotych na rzecz placówki, oraz dary rzeczowe. Dzięki poświeceniu i miłości do dzieci pani Wolfs, możliwy był zakup wielu specjalistycznych pomocy i wyposażenie pracowni terapeutycznych.  Właśnie tacy ludzie sprawiają, że wychowankowie mają szansę do samorozwoju i otwierają się przed nimi nowe możliwości i perspektywy.