O Nas

O nas

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 im. dra Janusza Korczaka ma już 70-letnią tradycję pracy na rzecz niepełnosprawnych dzieci i młodzieży. Ośrodek jest placówką  systemu oświaty, prowadzi działania  na rzecz wychowanków od 1 do 24 roku życia posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, ze względu na wady słuchu, autyzm, afazję oraz zaburzenia sprzężone z tymi niepełnosprawnościami.

 

Funkcjonują u Nas:

  • wczesne wspomaganie rozwoju dzieci,
  • grupy przedszkolne,
  • szkoła podstawowa,
  • szkoła branżowa,
  • technikum
  • szkoła policealna.

Wychowankowie mają zapewnioną całodobową opiekę w szkołach i grupach wychowawczych w Internacie. Głównym naszym zadaniem jest przygotowanie uczniów do samodzielnego, dorosłego życia, staramy się o ich integrację ze społeczeństwem pomimo niepełnosprawności, zaburzeń funkcjonowania oraz ograniczeń w komunikacji. Celem działalności naszego Ośrodka jest taka praca z każdym wychowankiem by mógł stać się człowiekiem tak samodzielnym i przystosowanym społecznie, jak to tylko możliwe. Chcemy wyposażyć go w wiedzę i umiejętności, które będą dla niego funkcjonalne oraz okażą się niezbędne w jego przyszłym dorosłym życiu. Zależy nam na rozwijaniu autonomii, personalizacji i socjalizacji podopiecznych, a w szczególności na przygotowaniu ich do życia tak aby każdy absolwent:

– mógł porozumiewać się z otoczeniem w jak najpełniejszy dla siebie sposób, werbalnie lub pozawerbalnie,- zdobył maksymalną niezależność życiową w zakresie zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych,- był zaradny w życiu codziennym adekwatnie do własnego, indywidualnego poziomu sprawności i umiejętności oraz miał poczucie sprawczości,

– mógł uczestniczyć w różnych formach życia społecznego, znając i przestrzegając ogólnie przyjętych norm, zachowując przy tym prawo do swojej inności.

Nie można tego osiągnąć przykładając jedną miarę do wszystkich, realizując jeden program, w taki sam sztywny sposób. Indywidualizacja  procesu kształcenia to podstawowa zasada, która obowiązuje w naszym Ośrodku. Każde dziecko jest inne, inaczej funkcjonuje i wymaga specjalnych – dostosowanych do jego potrzeb oddziaływań edukacyjnych i wychowawczych. Zapewniamy podopiecznym specjalne metody i formy pracy, opiekę specjalistów, warunki do rozwoju różnych sposobów komunikacji.

W naszej codziennej pracy z wychowankami o specjalnych potrzebach edukacyjnych obowiązują uniwersalne zasady:

zasada sukcesu, uwzględniająca aktualne potrzeby i możliwości dziecka;

zasada ścisłej integracji doświadczeń percepcyjnych, ruchowych i językowych w ćwiczeniu różnych funkcji praktycznych;

zasada aktywnego, wielostronnego mobilizowania do wykonywania zadań przez stosowanie różnorodnych form ćwiczeń;

zasada doboru odpowiednich metod, technik i środków;

zasada wyzwalania otwartości, bezpośredniości i spontaniczności w komunikowaniu się

zasada pełnej akceptacji i tolerancji zgodna z ideą tworzenia partnerskiego stosunku z dorosłymi;

zasada przyjmowania różnych zakresów wolności i autonomii dająca możliwość wyboru i dobrowolności podjęcia oferty współpracy z nauczycielem, wychowawcą;

zasada stopniowego, ewolucyjnego i regularnego osiągania zamierzonych celów pracy oraz jej kontynuacji w perspektywie całej edukacji.

Stosujemy również ogólne zasady organizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego:

– indywidualizacji

– poglądowości

– kompensacji zaburzeń

– systematyczności

– utrwalania.

Prowadzimy indywidualizację w trakcie wszystkich podejmowanych z wychowankami działań, lekcji, zajęć specjalistycznych i wychowawczych, w czasie sprawowania codziennej opieki nad dziećmi i młodzieżą w grupach  wychowawczych. Proces kształcenia w Placówce dostosowany jest do specyfiki przebiegu rozwoju konkretnego uczniów. W związku z niepełnosprawnością wychowanków i wynikającym z niego obniżeniem sprawności językowej podstawowym elementem pracy dydaktyczno-wychowawczej są działania rewalidacyjne polegające w szczególności   na nabywaniu przez wychowanków kompetencji komunikacyjnych w tym: mowy dźwiękowej, odczytywania mowy z ust, pisania i czytania ze zrozumieniem, na wyższych etapach edukacyjnych wzbogacanie komunikacji niewerbalnej – w tym prawidłowe stosowanie systemu językowo-miganego (jako wsparcia w korzystaniu z języka polskiego).

Osiągnięcia i postępy uczniów szkół Ośrodka związane są z  indywidualnymi możliwościami i potrzebami uczniów. Wychowankowie korzystający z Internatu otrzymują wsparcie w nauce własnej w godzinach popołudniowych. W Placówce systematycznie diagnozuje się i ocenia poziom wiedzy i umiejętności uczniów. W szkołach przestrzegane są zasady oceniania, klasyfikowania, promowania oraz przeprowadzania egzaminów zewnętrznych. Realizacja programów nauczania zapewnia uczniom spełnienie wymagań podstawy programowej. Osiągnięcia wychowanków na każdym etapie edukacyjnym są zbieżne  z przyjętymi celami, założeniami i treściami programowymi. Głównym zadaniem Ośrodka jest dążenie do pełnego rozwoju wszystkich jego wychowanków, w tym również uczniów wybitnie zdolnych. Pomimo niepełnosprawności nasi uczniowie mają różnego typu zdolności i talenty.

Prowadzone są działania skoncentrowane na przygotowaniu młodzieży do udziału w konkursach, zawodach, olimpiadach przedmiotowych oraz systematyczne motywowanie ich do podnoszenia wyników w nauce. Na funkcjonujący w Placówce system stypendialny składają się:

  • stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe tzw. miejskie
  • stypendia Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”
  • stypendium fundowane im. Jeanne Jazowick-Kusiński
  • stypendium Prezesa Rady Ministrów

Uczniowie biorą udział i odnoszą sukcesy w konkursach, zawodach i olimpiadach przedmiotowych organizowanych w Ośrodku oraz poza placówką (na terenie całe Polski).

Rada Pedagogiczna dąży do ciągłego doskonalenia pracy dydaktycznej w Placówce. Celem poprawy jakości kształcenia w Ośrodku systematycznie prowadzone są następujące działania:

– indywidualna diagnoza celem rozpoznania potrzeb i możliwości  edukacyjnych uczniów: okresowa Wielospecjalistyczna Ocena Poziomu Funkcjonowania Ucznia

– opracowanie, realizacja i ewaluacja Indywidualnych Programów Edukacyjno -Terapeutycznych

– systematyczna analiza podstawy programowej pod kątem realizowanych  programów nauczania i ich dostosowania dla uczniów

– analiza kompetencji komunikacyjnych poszczególnych wychowanków

– analiza wyników nauczania oraz wyników egzaminów zewnętrznych

Większość uczniów szkół Ośrodka przebywa w dni nauki szkolnej w grupie wychowawczej, dlatego zajęcia popołudniowe są bardzo ważnym elementem pracy wychowawczej i dydaktycznej. W Placówce wychowankowie wzbogacają swoje zdolności i zainteresowania, mają różnorodne możliwości wykorzystania czasu wolnego. Rozwijają  uzdolnienia, uczestniczą w zajęciach rewalidacyjnych, w wycieczkach, wyjściach, imprezach, uroczystościach, konkursach, zawodach (na terenie Ośrodka i poza nim). Uczniowie mają znaczące osiągnięcia artystyczne i sportowe. Wiele działań służy integracji  ze społecznością słyszących. 

W odniesieniu do oferty zajęć dodatkowych i rozwoju zainteresowań uczniów wszystkich szkół Ośrodka  należy podkreślić bardzo szeroki zakres proponowanych działań. Są to:

– prowadzone przez wychowawców  różnorodne zajęcia grupowe,

– działania kół zainteresowań: zajęcia teatralne (Teatrzyk Pinokio) i taneczne, wokalne, plastyczne, gospodarcze, informatyczne,

– wycieczki,  wyjścia o charakterze poznawczym,

– działalność Uczniowskiego Klub Sportowego Niesłyszących „Niedźwiadek”,

–  zajęcia na basenie,

–  nauka jazdy na rowerze,

–  spotkania integracyjne,

– wolontariat w ramach Koła Caritas,

–  okolicznościowe imprezy (gry, zabawy, dyskoteki)

–  występy artystyczne.

Do dyspozycji uczniów w godzinach popołudniowych jest plac zabaw, boiska sportowe, siłownia, sala gimnastyczna, biblioteka, teren rekreacyjny, kuchnia dla wychowanków, świetlice z telewizorami, komputery i dostęp do Internetu, bilard, „piłkarzyki”, gry X-BOX. Wychowankowie korzystają również z „Orlików” na terenie miasta.

Dzięki różnorodności form aktywności uczniowie mają możliwość podnoszenia własnej samooceny, osiągania sukcesu, przeżywania przynależności do grupy, bezpośredniego zdobywania wiedzy o świecie, osobistego doświadczania rzeczywistości i nabywania praktycznych umiejętności.  Rozwijają swoje zdolności oraz zainteresowania, uczestniczą w zajęciach  umożliwiających zdobycie wiedzy o znanych i jeszcze nieznanych uczniom, nowych zawodach; przygotowujemy młodzież do wyboru kierunku kształcenia oraz drogi zawodowej. Wychowankowie Ośrodka co roku wyjeżdżają na zawody i konkursy przedmiotowe oraz sportowe organizowane w innych Specjalnych Ośrodkach dla niesłyszących i słabosłyszących, w związku z tym również sami jesteśmy organizatorami podobnych przedsięwzięć. Ostatnio w 2017 r. gościliśmy uczestników Ogólnopolskiego Konkursu Odczytywania Mowy z Ust z całej Polski, a w kwietniu 2019 roku odbyły się XXIX Ogólnopolskie Zawody Matematyczne Szkół Ponadgimnazjalnych dla Niesłyszących i Słabosłyszących, pod honorowym patronatem Podkarpackiego Kuratora Oświaty oraz Prezydenta Miasta Przemyśla. Przygotowanie i przeprowadzenie takich imprezy, to bardzo duży wysiłek i wymaga współpracy wielu osób. Korzystamy wtedy ze wsparcia władz miasta, naszych stałych przyjaciół oraz szukamy nowych podmiotów chętnych do udzielenia nam wsparcia w różnorodnej formie (fundowanie nagród, darmowe wstępy, przekazanie produktów spożywczych itp.) Niestety w ostatnim okresie, ze względu na pandemię, nie udało się zrealizować niektórych wyjazdów i planów organizacyjnych.

Podstawą wszystkich oddziaływań jest współdziałanie z rodzicami. W placówce funkcjonuje Rada Rodziców, która reprezentuje stanowisko ogółu rodziców w kontaktach z Dyrekcją, przy podejmowaniu istotnych decyzji dotyczących funkcjonowania SOSW nr 2. Codzienna współpraca z poszczególnymi rodzicami jest trochę utrudniona znacznym oddaleniem miejsc zamieszkania większości uczniów od Przemyśla. Ściślejsza jest w odniesieniu do uczniów młodszych, którzy nie mogą samodzielnie dojeżdżać do szkoły, więc ich rodzice są w Ośrodku 2 razy w tygodniu. Wychowawcy i nauczyciele kontaktują się systematycznie z rodzicami, w różnych formach (osobiście, listownie, telefonicznie oraz przez Internet). Rodzice są zapraszani na uroczystości, zachęcani do udziału w życiu Ośrodka oraz wspierania realizowanych działań. W ofercie Ośrodka dla rodziców są zajęcia języka miganego, warsztaty „Szkoła dla Rodziców”, zajęcia metody Ruchu Rozwijającego. Udzielamy rodzicom wsparcia poprzez przekazywanie informacji rodzicom o możliwościach korzystania z różnorodnych form pomocy oraz w przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do ich uzyskania. Dotyczy to m.in. programu „Aktywny Samorząd” – Moduł I, Moduł II, Moduł III, starań o dofinansowanie opłat za wyżywienie, uzyskania orzeczeń o stopniu niepełnosprawności oraz innych świadczeń socjalnych. Otaczamy wychowanków opieką, dbamy o ich codzienne potrzeby, udzielamy wsparcia ze środków Koła TPD oraz Funduszu „Surdopedagodzy swoim uczniom”.

Pracownicy Ośrodka realizują różnorodne zadania na rzecz rozwoju wychowanków, ale nie działają w próżni. Podejmują działania we współpracy z wieloma osobami, instytucjami, stowarzyszeniami oraz przedstawicielami lokalnej społeczności.