Kadra kierownicza Specjalnego Ośrodka Szklono – Wychowawczego Nr 2 im. dra Janusza Korczaka w Przemyślu

Dyrektor Ośrodka
mgr Zbigniew Berestecki

Wicedyrektor Ośrodka ds. dydaktycznych
mgr Jan Bembenek

Wicedyrektor Ośrodka ds. opiekuńczo-wychowawczych
mgr Elżbieta Stadnik