REGULAMIN POCZTU SZTANDAROWEGO

OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO NR 2 W PRZEMYŚLU

 1. sztandar szkoły dla społeczności szkolnej jest symbolem patriotyzmu i honoru.
 2. Nauczyciele i uczniowie otaczają sztandar szacunkiem i oddają mu należne honory.
 3. Opis sztandaru
 1. OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W PRZEMYŚLU od dnia 14.10.1982r. posiada własny sztandar
 2. Wymiary sztandaru: 110cm x 110 cm
 3. Fundatorzy sztandaru: Zakłady Płyt Pilśniowych w Przemyślui Rodzice.
 4. Treść sztandaru: Logo Ośrodka i napis okalający rysunek –  Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Dla Dzieci Głuchych w Przemyślu  im. Janusza Korczaka
 5. sztandar obszyty jest złotymi frędzlami,
 6. drzewiec sztandaru zakończony jest miniaturką orła.
 1. Uroczystości z udziałem sztandaru wymagają zachowania powagi, a przechowywanie, transport i przygotowanie sztandaru do prezentacji, właściwej postawy dla jego poszanowania.
 2. Sztandar jest przechowywany na terenie szkoły.
 3. Poczet sztandarowy powinien być wytypowany z uczniów wyróżniających się w nauce o nienagannej postawie i wzorowym zachowaniu w następującym składzie: 2 chorążych (sztandarowych) i 3 przybocznych (asystujących).
 4. Kandydatury składu pocztu sztandarowego są przedstawione przez wychowawców klas oraz samorząd uczniowski na czerwcowej radzie pedagogicznej i przez nią zatwierdzone.
 5. Kadencja pocztu trwa jeden rok (począwszy od przekazania w dniu uroczystego zakończenia roku szkolnego).
 6. Decyzją rady pedagogicznej uczniowie mogą być odwołani ze składu pocztu sztandarowego. W takim przypadku dokonuje się wyboru uzupełniającego.
 7. Chorąży i asysta powinni być ubrani odświętnie.

Uczeń: ciemny garnitur, biała koszula,

Uczennica: biała bluzka, ciemna spódnica,

 1. Odznaczenia sztandaru

Ordery Rzeczypospolitej Polskiej oraz odznaczenia umocowuje się na sztandarze.

Kokardę z odznaką orderu lub odznaczenia zawiesza się na drzewcu.

 1. Insygnia pocztu sztandarowego:

– biało-czerwone szarfy, będące odzwierciedleniem barw państwowych, przewieszone przez prawe ramię, zwrócone kolorem białym w stronę kołnierza, spięte na lewym biodrze,

– białe rękawiczki.

13. Udział sztandaru w uroczystościach na terenie szkoły:

a) uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

b) ślubowanie klas pierwszych

c) Dzień Edukacji Narodowej

d) uroczystości rocznicowe: Konstytucja 3 Maja, Święto Niepodległości

e) uroczyste zakończenie roku szkolnego

14. Chwyty sztandaru:

– postawa „zasadnicza” – sztandar położony na trzewiku drzewca przy prawej nodze na   wysokości czubka buta. Drzewce przytrzymywane prawą ręką na wysokości pasa. Lewa ręka jak w postawie zasadniczej.

– postawa „spocznij” – sztandar trzymany przy prawej nodze jak w postawie „zasadniczej”. Chorąży i asysta w postawie „spocznij”.

– postawa „na ramię” – chorąży prawą ręką (pomagając sobie lewą) kładzie drzewce na prawe ramię i trzyma je po kątem 45° w stosunku do ramienia. Prawa ręka wyciągnięta wzdłuż drzewca.

– postawa „prezentuj” – z postawy „zasadniczej” chorąży podnosi sztandar prawą ręką i pionowo do góry wzdłuż prawego ramienia (dłoń prawej ręki na wysokości barku). Następnie lewą chwyta drzewiec sztandaru tuż pod prawą i opuszcza prawą rękę na całej jej długości, obejmując dolną część drzewca. Asysta w postawie „zasadniczej”.

– salutowanie sztandaru w miejscu – wykonuje się z postawy „prezentuj” chorąży robi zwrot w prawo skos z równoczesnym wysunięciem lewej nogi w przód na odległość jednej stopy i pochyla sztandar do przodu pod kątem 45°. Po czasie „salutowania” przenosi sztandar do postawy „prezentuj”.

– salutowanie sztandarem w marszu – z położenia „na ramię” w taki sam sposób jak przy salutowaniu w miejscu.

Komendy: „na prawo patrz” – pochyla sztandar

„baczność” – bierze sztandar na ramię.

15. Udział sztandaru w uroczystościach poza terenem szkoły

a) sztandar szkoły może brać udział w uroczystościach rocznicowych organizowanych przez administrację samorządową i państwową oraz w uroczystościach religijnych.

b) w wypadku żałoby narodowej lub żałoby wewnętrznej w szkole przypina się na drzewcu sztandar od strony godła kokardę z czarnej wstążki. Długość wstążki powinna odpowiadać podwójnej szerokości sztandaru.

16.Ceremoniał uroczystości szkolnych z udziałem sztandaru:

a) wprowadzenie sztandaru

l.p.KOMENDYOPIS SYTUACYJNY ZACHOWANIE SIĘ UCZESTNIKÓW PO KOMENDZIEPOCZET SZTANDAROWYSZTANDAR
1Proszę o powstanieUczestnicy powstają przed wprowadzeniem sztandaruPrzygotowanie do wyjściaPostawa „na ramię”
2Baczność sztandar wprowadzićUczniowie w postawie zasadniczejWprowadzenie sztandaru Zatrzymanie się w wyznaczonym miejscuW postawie „na ramię w marszu” postawa „prezentuj”
3Do hymnuJak wyżejPostawa „zasadnicza”Postawa „salutowanie w miejscu”
4Po hymnieUczestnicy w postawie „spocznij”SpocznijPostawa „prezentuj” Postawa „spocznij”
5Można usiąśćUczestnicy siadająSpocznijPostawa „spocznij”

b) wprowadzenie sztandaru

1Proszę o powstanieUczestnicy powstają przed wprowadzeniem sztandaruSpocznijPostawa „spocznij”
2Baczność sztandar wprowadzićUczniowie w postawie zasadniczejPostawa „zasadnicza” Wprowadzenie sztandaruPostawa „spocznij” Postawa „na ramię w marszu”
3SpocznijUczestnicy siadają  

17. Ceremoniał przekazania sztandaru

l.p.KOMENDYOPIS SYTUACYJNY ZACHOWANIE SIĘ UCZESTNIKÓW PO KOMENDZIEPOCZET SZTANDAROWYSZTANDAR
1Proszę o powstanie  Uczestnicy wstają  postawa „spocznij”  Postawa „spocznij”  
2Poczet sztandarowy oraz nowy skład pocztu do przekazania sztandaru wystąpUczestnicy postawa „zasadnicza” nowy skład pocztu występuje i ustawia się z przodu sztandarupostawa „zasadnicza”Postawa „zasadnicza” Postawa „prezentuj”
3Baczność – sztandar przekazaćUczestnicy postawa „zasadnicza”Dotychczasowa asysta insygnia – ustawia się obok nowej asysty po lewej i prawej stronieChorąży podaje sztandar jednej z asyst Przekazuje szarfę potem rękawiczki następnie odbiera sztandar i przekazuje go nowemu chorążemu i mówi: „Przekazuję wam sztandar – znak naszej wiary i patriotyzmu, noście go z dumą i honorem” Sztandar              w postawie „spocznij”
4Baczność – ustępujący poczet odmaszerować – spocznijUczestnicy w postawie „zasadnicznej” nagradzają brawami ustępujący poczet, który przechodzi na wyznaczone miejscePostawa „zasadnicza” Postawa „spocznij”Postawa „prezentuj” Postawa „spocznij”
5Baczność – sztandar wyprowadzićPostawa „zasadnicza”Postawa „zasadnicza” Wyprowadzenie sztandaruPostawa „zasadnicza” Postawa „na ramię w marszu”
6SpocznijUczestnicy siadają  

18. Ceremoniał ślubowania klas pierwszych

l.p.KOMENDYOPIS SYTUACYJNY ZACHOWANIE SIĘ UCZESTNIKÓW PO KOMENDZIEPOCZET SZTANDAROWYSZTANDAR
1Proszę wstaćUczestnicy wstają  
2Baczność – sztandar wprowadzićUczestnicy w postawie „zasadniczej”Wprowadzenie sztandaru zatrzymanie na ustalonym miejscuPostawa „na ramię                 w marszu” Postawa „zasadnicza”
3Do ślubowaniaUczestnicy w postawie „zasadniczej” ślubujący podnoszą prawą rękę do ślubowania (palce na wysokości oczu)Postawa „zasadnicza”Postawa „prezentuj” postawa „salutowanie         w miejscu”
4Po ślubowaniuUczestnicy „spocznij” ślubujący opuszczają rękęPostawa „spocznij”Postawa „prezentuj” postawa „zasadnicza”
5Baczność – sztandar wyprowadzićUczestnicy postawa „zasadnicza”Postawa zasadnicza wyprowadzenie sztandaruPostawa „zasadnicza” postawa „na ramię w marszu”
6SpocznijUczestnicy siadają